headerphoto

STOWARZYSZENIE im. FELIKSY KOZŁOWSKIEJ

Stowarzyszenie im. Feliksy Kozłowskiej powstało przy naszej Parafii dn. 30 maja 2013 roku i zostało zarejestrowane przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dn. 19 czerwca 2013 r. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) nasze Stowarzyszenie zostało ponownie zarejestrowane i obecnie figuruje w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 366. Stowarzyszenie im. Feliksy Kozłowskiej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej i posiadającym status stowarzyszenia zwykłego – w rozumieniu ww. ustawy. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ww. ustawy oraz Regulaminu.

Stowarzyszeniu przyświeca tak ważna w początkach mariawityzmu idea pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Za cel stawia ono sobie m.in.:

 1. troskę o zachowanie dziedzictwa Kościoła Starokatolickiego Mariawitów;
 2. popularyzowanie wiedzy na temat mariawityzmu;
 3. wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem członków Kościoła Starokatolickiego Mariawitów;
 4. kształtowanie postaw opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich oraz patriotyzmie;
 5. prowadzenie działalności charytatywnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;
 6. wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje ww. cele m.in. poprzez nieodpłatne:
 1. prowadzenie działalności integrującej członków Kościoła Starokatolickiego Mariawitów;
 2. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji o Mariawityzmie i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi i instytucjami;
 3. organizowanie wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 4. organizowanie programów dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej, w tym: doradztwo i pomoc organizacyjna, poradnictwo w zakresie korzystania z ogólnodostępnego wsparcia;
 5. organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji, koncertów oraz innych imprez;
 6. inicjowanie oraz udział w przedsięwzięciach z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i ochrony środowiska;
 7. wspieranie ochrony, renowacji obiektów zabytkowych oraz posiadających wartość historyczną;
 8. prowadzenie działalności publicystyczno-wydawniczej, w tym wydawanie własnych tytułów;
 9. współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

Członkami Stowarzyszenia są wolontariusze – parafianie warszawscy oraz proboszcz. Aby Stowarzyszenie mogło prowadzić działalność na coraz szerszą skalę, potrzeba wielu osób gotowych poświęcić trochę wolnego czasu na niesienie pomocy innym ludziom oraz działania na rzecz integracji naszej wspólnoty parafialnej i mariawickiej.
Zachęcamy zatem gorąco wszystkich chętnych do przyłączania się do naszej działalności w sposób aktywny. Spotkania Stowarzyszenia odbywają się co ok. miesiąc na plebanii parafialnej (zazwyczaj w czwartek po wieczornym nabożeństwie), a informacje o najbliższym spotkaniach i prowadzonych akcjach dostępne są na parafialnej stronie internetowej i fanpage’u Stowarzyszenia na Facebooku.