headerphoto

WYBRANA BIBLIOGRAFIA MARIAWICKA

Czasopisma mariawickie

 • Głos Prawdy, Płock 1935-1937.
 • Głos Staro-katolicki, Płock 1938-1939.
 • Jednodniówka Maryawicka, 1924-1925, nr 1-9.
 • Jednodniówka Maryawicka, Płock 1935, nr 1-8.
 • Królestwo Boże na Ziemi, 1927-1935 (tygodnik)
  oraz dodatek Głos Prawdy, 1930-1935.
 • Królestwo Boże na Ziemi, Felicjanów 1936-1939.
 • Mariawita (od 1959 dwumiesięcznik, od lipca 1964 mie­sięcznik, od 1991 kwartalnik); organ prasowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
 • Maryawita. Czciciel Przenajświętszego Sakramentu, Łódź. 1907-1910 (tygodnik), 1911 (miesięcznik), 1912-1914 (kwartalnik) oraz dodatek Wiadomości 1907-1908.
 • Maryawicka Myśl Narodowa, 1924-1925, nr 1-12.
 • Praca nad sobą. Aperiodyk mariawicki, Kraków, od 1996 r.;
  pismo ekumenicznego Zgromadzenia Mariawitów.
 • Świątynia Miłosierdzia i Miłości, Felicjanów, 1935, nr 1-5.
 • Templarjusz (miesięcznik), 1933-1938.
 • Templarjuszka 1934 (nr 1-12).
 • Wiadomości Maryawickie, Łódź 1909-1914 (dwa razy w ty­godniu).
 • Wiadomości Maryawickie, Felicjanów - Łowicz 1935, nr 1-9.
 • W Imię Boże, Płock 1958, nr 1-4.

Wydawnictwa mariawickie

 • Brewiarzyk Maryawicki, czyli książeczka adoracyjna, Płock 1925.
 • Brewiarzyk Maryawicki, Płock 1926.
 • Brewiarzyk Mariawicki. Książka do nabożeństwa, Płock 1957, 1989, 2001, 2005.
 • Brewiarzyk Mariawicki, Felicjanów 1967.
 • Co to jest maryawityzm. Historya i zasady według autentycznych źródeł, Płock 1927 r.
 • Dzieło Wielkiego Miłosierdzia, Płock 1922, 1927, 2002.
 • Feldman F. - Die altkatolische Kirche der Mariaviten, Płock 1940.
 • Główne zasady wiary i ustrój Staro-Katolickiego Kościoła Maryawtów, Płock 1936.
 • Gołębiowski S. – Św. Maria Franciszka Feliksa Kozłowska 1862-1921. Życie i Dzieło, Płock 2002.
 • Informator o Kościele Starokatolickim Mariawitów (oprac. W. Ginter), Płock 1989.
 • Kalendarz Maryawicki na rok: 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914.
 • Korespondencja między biskupami marjawickimi a rzymskokatolickimi w sprawie pojednania, Płock 1930.
 • Kościół Katolicki Mariawitów w okresie II wojny światowej, Felicjanów 1979.
 • Kowalski J. M. Michał - Staro-Katolicki Kościół Maryawitów, Płock 1923.
 • Kowalski J. M. Michał - W obronie zasad Ewangelii, cz. I, Łódź 1910 r.
 • Kowalski J. M. Michał – Główne podstawy Maryawityzmu objawione w Apokalipsie i zapowiedziane w dziełach myślicieli polskich i wieszczów narodu polskiego, Płock 1923.
 • Kowalski J. M. Michał – Rytuał Maryawicki warz z katechizmem, Płock 1926.
 • Kowalski J. M. Michał - Nasi mesjaniści. Płock 1928.
 • Kowalski J. M. Michał - O rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Komunii św., Płock 1929.
 • Kowalski J. M. Michał - Wykład na Apokalipsę, czyli główne podstawy Maryawityzmu, Płock 1929.
 • Ku Królestwu Bożemu, Felicjanów 2010.
 • Mszał Eucharystyczny dla Kapłanów Maryawitów, Płock 1929.
 • Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921, 1928.
 • Pismo św. Starego Testamentu, tł. bp J. M. Michał, Płock, t. I 1923, t. II 1925.
 • Próchniewski J. - Główne zasady wiary i ustrój Staro-Katolickiego Kościoła Marjawitów, Płock 1936.
 • Próchniewski J. – Żywot Przeczystej Pani i objawione Jej Dzieło Miłosierdzia (mps z lat 1943-1952 w archiwum Kościoła Starokatolickiego Mariawitów).
 • Psałterz Ducha Przenajświętszego, Płock 1922.
 • Rytuał święceń na diakonise i kapłanki, Płock 1929.
 • Święta Maria Franciszka Kozłowska i Jej Zgromadzenia zakonne we wspomnieniach i pamiętnikach, Felicjanów 2007.
 • Teologia Miłosierdzia Bożego (Materiały z sympozjów ekumenicznych w latach 1991- 1994), Płock 2003.
 • Wojciechowski J. M. Rafael – Pisma wybrane. Dzieło Bożego Ratunku, Felicjanów 2003.
 • Zbiór pieśni religijnych, Łódź 1907, Płock 1913.
 • Z dziejów Królestwa, Felicjanów 1972.
 • Z podróży do Ziemi Świętej w sprawie zjednoczenia Kościołów, Płock 1926-1927.

Wydawnictwa (publikacje) pozamariawickie
Okres przedwojenny

 • Barmarcin A. - Kacerska sekta mankietników, jej początek i odstępstwo od Kościoła, Warszawa 1906.
 • Bormiński P. - Błędy fałszywej nauki głoszonej przez kapłanów zowiących się maryawitami, Płock 1906.
 • Dębski B. - Słowa prawdy o mariawityźmie, Łódź 1927.
 • Gajkowski J. - Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Prawda o Kozłowitach albo Mankietnikach ku przestrodze tym, którzy jeszcze rozumu i wiary nie stracili, Sandomierz 1909.
 • Gajkowski J. - Mariavitensekte, Kraków 1911.
 • Godlewski N. - Sekta kozłowicka wobec ostatniego rozlaniu, Warszawa 1911.
 • Grelewski S. - Sekty religijne w Polsce, Radom 1935.
 • Grelewski S. - Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Lublin 1937.
 • Grelewski S. - Sekty religijne w Polsce współczesnej, Sandomierz 1937.
 • Gruszecki A. - Maryawita, Kraków 1912.
 • Kantak K. J. - Mankietnicy i mankietnictwo, Poznań 1910.
 • Koźmiński H. - Prawda o Maryawitach, Warszawa 1906.
 • Kwiek Z. - Co sądzić o obecnych wierzeniach maryawickich rozpatrywanych w świetle nauki katolickiej, Lublin 1906.
 • Mrówka J. - Nieszczęśliwi opętani, Warszawa 1906.
 • Marjawici i ich dzieło Miłosierdzia, Płock 1909.
 • Mariawici w Lubelskiem i na Podlasiu, Lublin 1909.
 • Piekarski S. - Wyznania religijne w Polsce, Warszawa 1927.
 • Piekarski S. - Prawdy i herezje, Warszawa 1930.
 • Sawicki J. - Stan prawny Kościoła Mariawitów, Gazeta Administracji i Policji Państwowej, Warszawa 1935, nr 7.
 • Sawicki J. - Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa 1937.
 • Skrudlik M. - Zbrodnie maryawitów w świetle dokumentów, Warszawa 1927.
 • Skrudlik M. - Z tajemnic klasztoru płockiego, Warszawa 1928.
 • Skwara G. - Marjawici. Szkic historyczny ruchu marjawickiego w Polsce, Płock 1925.
 • Szech A. (I. Wysłouch) - W sprawie mankietnictwa, Kraków 1906.
 • Szech A. – Ojcowie Maryjawici, Warszawa 1906.
 • Świątkowski H. - Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego, Warszawa 1937.
 • Urban J. - Z domu zaczadzonych - maryjawici w świetle własnych publikacyj, Kraków 1923.
 • Verdin G. - Zza kulis herezji maryjawickiej, Płock 1923.

Wydawnictwa (publikacje) pozamariawickie
Okres powojenny

 • Bajko S. – Co stwierdziłem u mariawitów w Płocku i w Felicjanowie, Płock 1971 (mps).
 • Banaszak M., ks.- Historia Kościoła Katolickiego, ATK 1992
 • Dembowski B., bp – W drodze ku pojednaniu. Stanowisko strony rzymskokatolickiej w dialogu teologicznym z Kościołem Starokatolickim Mariawitów, Biuletyn Ekumeniczny, 2006 nr 3-4.
 • Domagała J. – Ci, którzy przeszli przez Dachau. Warszawa 1957.
 • Encyklopedia Katolicka, KUL Lublin 2002 t. 9 (hasła: „Kowalski Jan”, „Kozłowska Feliksa”), 2006 t. 11 (hasła: „Mariawici”, „Mariawita”, „Maryawita”).
 • Gastpary W. – Straty Kościołów mniejszościowych wskutek drugiej wojny światowej, w: Roczniki Teologiczne ChAT, 1969 z. 2.
 • Ginter W.S. – Błogosławiona Maria Franciszka Kozłowska (Szkic do portretu psychologicznego), Notatki Płockie, 2000 r. nr 1 i 2.
 • Ginter W.S. – Mariawici płoccy w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1942, Notatki Płockie, 2006 r., nr 1.
 • Grabowska U. – Mariawici i Żydzi – rzecz o pomocy, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Warszawa, 2008, nr 4.
 • Gruszecki A. - Mariawityzm i mariawici – narodziny i pierwsze lata istnienia, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011
 • Grzegorczyk A. – Nasi bracia mariawici, Więź 1965, nr 12.
 • Ginter W.S. – Wyklęta, Łódź 2010
 • Jabłoński-Deptuła E. - Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński, kapucyn 1829-1916, Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1986.
 • Jaworska P. – Kościół Starokatolicki Mariawitów w: W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie. Wydawnictwo WAM Kraków 2009 r.
 • Gretkowski A., ks. – Społeczno-charytatywna działalność Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w I połowie XX w., Miesięcznik Pasterski Płocki, 2002, nr 4.
 • Karas M. – Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Wydawnictwo Media-Press, Kraków 2000.
 • Karas M. – Kapłaństwo kobiet w felicjanowskim odłamie Mariawityzmu na tle jego założeń teologicznych, Studia Bobolanum, 2002, nr 2.
 • Karas M. – Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kosciele Rzymskokatolickim w XIX i XX wielu, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2008.
 • Kluz W. - Ziarno gorczycy, o. Honorat Koźmiński 1829-1916, ATK 1987.
 • Kłos M.L. - Mińsk Mazowiecki. Miasto i powiat w drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2010.
 • Korszyński F. - Jasne promienie w Dachau, Poznań 1957.
 • Kto był kim w drugiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Majchrowskiego, Warszawa 1994.
 • Kwiatkowski R. – Miłosierdzie Boże według św. Faustyny Kowalskiej i Marii Franciszki Kozłowskiej, Warszawa 2005 (mps BUKSW).
 • Mames T. D. – Misteria mysticorum. Szkice z duchowości i historii mariawitów, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2009.
 • Mazur K. - Mariawityzm w Polsce, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 1991.
 • Musioł T. - Dachau 1939-1945, Katowice 1968.
 • Olszewski D. - Początki Mariawityzmu. Studium historyczno-pastoralne. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne TN KUL, 1976, t. XXXII, z. 6.
 • Olszewski D., ks – Odejście, Przegląd Katolicki, 1984, nr 12.
 • Olszewski D., ks. - Mariawityzm - początki i rozwój, Więź, 1986, nr 2-3..
 • Olszewski D., ks. – Studium historyczne o mariawityzmie, (rec. książki S. Rybaka - Mariawityzm. Studium historyczne), Więź, 1993 r., nr 8.
 • Pałubska Z. - Mariawityzm; w: Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo „M” 2002.
 • Papierowski A. J. – Geneza Mariawityzmu jako ruchu religijnego i społecznego, Notatki Płockie 1997, nr 2 i nr 3 oraz 1998, nr 3.
 • Pasek Z. – Geneza mariawityzmu i przyczyny jego podziału, Zeszyty Naukowe UJ 1991 nr 24; także Studia Religiogica 1997, z. 24.
 • Pikus T., bp – Recenzja: Ks. W. Różyk, „Objawienia” Marii Franciszki Kozłowskiej według rękopisu z Archiwum Watykańskiego. Studium Teologiczne. Biuletyn Ekumeniczny, 2006 nr 3-4.
 • Podgórski R. – Religijność wiernych Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 1998.
 • Polak G. – Ekumeniczne obchody 100-lecia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Biuletyn Ekumeniczny, 2006, nr 3-4.
 • Polak G. – Pokochać mariawitów w: Tygodnik Powszechny, 2006, nr 22.
 • Polski Słownik Biograficzny, t. XIV, PAN 1968-1969 (Hasła: „Kowalski Jan” i „Kozłowska Felicja”, opr. Lechicki Cz.).
 • Przedpełski B. – Kapłaństwo kobiet w Kościele Mariawitów, Notatki Płockie, 1993, nr 3.
 • Przedpełski B. – Mariawityzm, a prawosławie, Rocznik Teologiczny ChAT, 2002, z. 1.
 • Religia. Encyklopedia PWN, 2002 t. 6 (hasła: „Kozłowska Feliksa Magdalena”, „Mariawici” opr. Rybak S.).
 • Religie, Kościoły, wyznania, Leksykon PWN, Warszawa 2002.
 • Rostworowski S. J. – Recenzja książki S. Rybaka - Mariawityzm. Studium historyczne, Studia i Dokumenty Ekumeniczne, 1993, nr 1.
 • Różyk W. ks. – „Objawienia” Marii Franciszki Kozłowskiej według rękopisu z Archiwum Watykańskiego. Studium Teologiczne, Kuria Biskupia Świdnicka, Świdnica 2006.
 • Rudnicki K. - Teksty objawień bł. Marii Franciszki, Rocznik Teologiczny ChAT, 1974, nr 16, z. 1-2.
 • Rudnicki K. – Pierwotny tekst objawień Mateczki, Rocznik Teologiczny ChAT, 1979, z. 2.
 • Rudnicki K. - Początek Związku Zgromadzenia Kapłanów ­ podstawowa księga objawień bł. Marii Franciszki, Rocznik Teologiczny ChAT, 1976, nr 18, z. 2.
 • Rudziński S. - Geneza i teologia Mariawityzmu na tle przemian religijno-społecznych i prądów filozoficzno-teologicznych XIX i na początku XX wieku, Lublin 1974 (mps BKUL).
 • Rumpel A. – Mariawici; w: Religie w Polsce, Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2009.
 • Rybak S. – Mariawityzm. Dzieje i współczesność, Warszawa 2011.
 • Rybak S. – Mariawityzm. Studium historyczne. Warszawa 1992.
 • Rybak S. – Starokatolicki Kościół Mariawitów; w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, TN KUL . Lublin 1996.
 • Rybak S. – Mariawityzm, Dzieje, Współczesność, Warszawa 2011.
 • Rybak S. – Mariawici; w: Wielka Encyklopedia PWN, 2003, t. 17.
 • Sawicki J. - Historia stosunku Kościoła do państwa, Warszawa 1947.
 • Seweryniak H. - Sprawozdanie z dotychczasowych prac Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem Starokatolickim Mariawitów, Biuletyn Ekumeniczny, 2002, nr 1; także Studia i Dokumenty Ekumeniczne, 2002, nr 2.
 • Staszewski J. – Początki Mariawityzmu w świetle dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego (1893-1906), Lublin 1998 (mps. BKUL).
 • Stobiecki I. – Recenzja: Andrzej Jerzy Papierowski - Geneza Mariawityzmu jako ruchu religijnego i społecznego, Notatki Płockie, 1998, nr 3.
 • Stobiecki I. – Założycielka przed rzymskim sądem, Praca nad sobą, 2008, z. 51.
 • Stopniak F. – Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1975.
 • Świątkowski H. - Wyznaniowe prawo państwowe, Warszawa 1962.
 • Tempczyk K. – „Nowe przymierze uczynił Pan z nami…” Teologia Kościoła Katolickiego Mariawitów, Warszawa 2011.
 • Warchoł E., ks. - Problem zjednoczenia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce w latach 1929-1930, Ateneum Kapłańskie, 1984, t. 103, z. 3.
 • Warchoł E., ks. – Podobieństwa i różnice między Starokatolickim Kościołem Mariawitów i Polskim Narodowym Kościołem Katolickim od ich powstania do końca okresu międzywojennego, Homo Dei, 1992, nr 2-3.
 • Warchoł E., ks. – Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Wrocław 1989; także Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 1997.
 • Warchoł E., ks. – Postawa arcybpa Jana Marii Michała Kowalskiego wobec „reformy” bpa Filipa Marii Feldmana, Studia Sandomierskie, 2002, nr 9.
 • Warchoł E., ks. – Proces wydzielania się Związku Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania z doktrynalnych i organizacyjnych ram Kościoła rzymskokatolickiego, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz, 2003.
 • Warchoł E., ks. – Główne podstawy Mariawityzmu w ujęciu arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego, Studia Theologica Varsaviensa, 2004, nr 2.
 • Warchoł E., ks. – Reakcje biskupa Jerzego Szembeka na formowanie się ideologii religijnej i kształtowanie struktury organizacyjnej mariawityzmu, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2006.
 • Warchoł E., ks. – Wybrane zagadnienia z historii mariawityzmu, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2006.
 • Warchoł E., ks. – Zachwyt i upojenie, rozczarowanie i bunt – przyczynek do historii mariawityzmu, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2008.
 • Werner M. OSU - O. Honorat Koźmiński, Kapucyn 1829-1916, Pallottinum 1972.
 • Wielka Encyklopedia PWN, 2003, t. 14 (hasło: ”Kozłowska Feliksa Magdalena”) i t.17 (hasło: ”Mariawici” oprac. S. Rybak).
 • Winiarczyk-Kossowska M. – Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do Kościołów chrześcijańskich, Elipsa, Warszawa 2004.